Sołtys

Opublikowano: środa, 15, styczeń 2014 22:36
Odsłony: 6545

 

Sołtysem wsi Roszyce w kadencji 2015 - 2019 został Pan Tomasz Krupa

Tel. +48601847703

 

ROLA SOŁTYSA

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 

-  zwoływanie zebrań wiejskich, 

-  zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej, 

-  działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta, 

-  wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie, 

-  reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

-  uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta, 

-  pobieranie podatków i opłat lokalnych.

 

Sołtys objęty jest ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Oznacza to, że za naruszenie nietykalności cielesnej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przez sołtysa sąd może ukarać sprawcę grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.